by Zuzana Mikušová / since 2004
Woody.JPG
Sunny2.JPG
002-IMG_4815.JPG
Angelina 07.jpg
Elly2.JPG

                                         O mne:

 

 ako dieťa som mala rada zvieratá. Vďaka môjmu otcovi, ako prvé do môjho života vstúpili kone. Na poníkoch som začala jazdiť, keď som mala deväť. V dvanástich som si prvýkrát sadla na "veľkého" koňa. Pri týchto krásnych a ušľachtilých zvieratách som strávila viac ako 23 rokov, z toho 15 rokov bol tento koníček mojím zamestnaním. Bola som profesionálna jazdkyňa v parkúrovom jazdení a mala som tú česť reprezentovať Slovensko na mnohých domácich, aj zahraničných pretekoch.

Prvý psík, ktorého som mohla nazývať vlastným, vstúpil do môjho života, keď som mala šestnásť. Bola to sučka kríženca pudla a malého fúzača a tým, že som si ju vzala k sebe domov, som jej zachránila život. Dostala meno Esika. Bola výborný spoločník a úprimne milovala celú našu rodinu.

V roku 1996 prišla do našej rodiny na zaslúžený dôchodok plavá sučka greyhounda Beruška. Vďaka tejto úžasnej psej aristokratke ma chrty uchvátili. Ich povaha, správanie a to, ako sa na Vás pozerajú svojími krásnymi očami, rozhodlo pri mojej ďalšej voľbe nového psa. A prečo som sa rozhodla pre vipeta? Hlavný z dôvodov bola veľkosť tohto krásneho psa.

Po rokoch spolužitia s vipetmi už môžem napísať, čo na nich najviac milujem. Milujem na nich všetko J. To, akí sú prispôsobiví, ako visia na každom slove, ktorým sa im prihovoríte, ako sa snažia človeku vyhovieť, ako si položia na človeka hlavu alebo packu, keď chcú byť vo jeho blízkosti i to, že sú nekonfliktní a doma pokojní.

Môj prvý vipet bola sučka July Plum Brandy. Bola zo slovenskej chovateľskej stanice Plum Brandy a prišla k nám 2. 12. 2001 len ako spoločník. Nemala som pôvodne plány chodiť na výstavy. Ale ako to chodí, postupne sa zoznámite s ľuďmi, ktorí už život s vipetmi žijú a akosi do toho všetkého "spadnete". Na našej druhej výstave v Bratislave som stretla Suzan Kiack-Eppenstein (v tom čase z chovateľskej stanice Almansor´s) s jej dvomi krásnymi vipetmi Almansor´s Ironman a Honky-Tonk. Vďaka tomuto stretnutiu som sa rozhodla doviezť si ďalšieho vipeta zo zahraničia. Tri mesiace po našom stretnutí so Suzan sa práve Honky a anglickému psovi Silkstone Secret Gold narodili v chovateľskej stanici Almansor´s šteniatka. A tak som si 16. 2. 2003 išla do Mittenwalde pre Money.

Na začiatku roka 2004 som na FCI zažiadala o zaregistrovanie chovateľskej stanice. Bol mi pridelený názov London´s fog a na konci roka sa mi narodil prvý vrh. Mama bola July a otcom MultiCh. Almansor´s Local Hero. Potom prišiel 6. február 2005, deň, na ktorý nikdy nezabudnem, kedy obe moje vipetky tragicky zahynuli. Zmieriť sa s takou tragédiou bolo pre mňa veľmi ťažké aj preto, že v tom čase mala July šesť týždňové šteňatá. Bolesť, ktorú som vtedy prežívala a prežívam dodnes, len ťažko dokážem opísať. Vďaka priateľom, ktorí pri mne v tom čase stáli, som sa rozhodla, že si z tohto vrhu nechám šteniatko. Rozhodla som sa, že doma zostane Angelina. Ako šteniatka rástli, padlo ešte jedno rozhodnutie - zostane aj Hero jr.

V chovateľskej stanici Almansor´s plánovali v roku 2006 šteniatka zo spojenia  Almansor´s Magic Moments Almansor´s Local Hero. Po dlhom uvažovaní som sa rozhodla doviezť si z tohto spojenia sučku. Moje rozhodnutie nebolo vôbec unáhlené, práve naopak. Dôvod, prečo som si doviezla sučku po Local Herovi a to aj napriek tomu, že som už mala doma po ňom dve šteňatá, bola práve línia, ktorú som si chcela po ňom udržať a priblížiť sa k línii Almansor´s. 14. mája 2006 som teda podnikla ďalšiu cestu do Mittenwalde a priviezla som si malú  Sunny.

Angeline sa 13. 11. 2007 narodil po psovi Almansor´s Ironman vrh "B". Z tohto spojenia som si v spolumajiteľstve nechala bielu sučku London´s fog Brittle Soul. Rok 2008 bol zvlášť pre Angelinu výstavne veľmi úspešný. Dokončila si maďarský a český šampionát, na medzinárodnej výstave v Prahe získala CAC, CACIB, BOB, BIG a kvalifikáciu na Cruft´s 2009 v anglickom Birminghame. Na klubovej výstave v Čechách, kde bolo prihlásených 106 vipetov a kde posudzovala anglická rozhodkyňa Kathy Thomas, GB (Faracre Whippets Kennel), získala CAC, titul Klubový víťaz, BOB a cenu za najlepší pohyb. Na našej klubovej výstave získala CAC, ocenenie Najlepšia suka, BOB a BIS4.  Hero si tiež v roku 2008 dokončil slovenský šampionát a na coursingu získal dvakrát r.CACT a stal sa tak zároveň Víťazom pre krásu a výkon.  Sunny v tom istom roku získala titul Slovenský šampión. Na medzinárodnej výstave v Celje (SLO) získala CAC, CACIB, BOB, BIG3. V Nitre (SK) získala CAC, CACIB a Grand Prix Winner 2008.

V roku 2009 plánujem tretí vrh v svojej chovateľskej stanici. Vrh "C" bude spojením medzi Almansor´s Pointer Sister – Sunny Rayon d´Or of Liberty.

Psov na krytie si nevyberám podľa nazbieraných titulov. Pri ich výbere zaváži hlavne ich celkový exteriér, povaha, ako aj ich pôvod a v prípade, že už sú po nich vrhy, aj ich potomkovia. Uprednostňujem klasický anglický typ psa. Šteňatám sa vždy snažím nájsť dobrý domov a milujúcu rodinu. Samozrejmosťou je pomoc novým majiteľom pri riešení akéhokoľvek problému, či zodpovedaní otázky. Odchodom šteniatok do ich nových domov začína pre ne nová etapa ich života, ale vždy ma teší, keď noví majitelia zostávajú so mnou aj naďalej v kontakte a tak mám možnosť dozvedieť sa čo najviac o ich ďalšom spoločnom živote.

 

Prajem Vám krásny život s týmito krásnymi psami.

                                        

                                About me:

 

I loved animals already as a small kid. Thanks to my father, horses entered my life as the first ones. I started to ride ponies when I was nine. When I was twelve I sat on a "big" horse for the first time. I had lived with these wonderful and noble animals for more than 23 years, and out of those 15 years during which my hobby was a profession to me. I was a professional jumping rider and I had the honour to represent Slovakia at many national as well as international events.

The first dog I could name my own entered my life when I was sixteen. She was a cross between a Poodle and a small Schnauzer and by taking her home I saved her life. Her name was Esika. She was a great companion and she genuinely loved the whole of our family.

In 1996 Beruška, a fawn greyhound female, came to our family to spend her well-earned retirement with us. Thanks to this amazing dog aristocrat, I was enraptured by sight hounds. Their nature, behaviour, and how they look at you through their beautiful eyes, this all was a reason for my decision when I was looking for a new dog. And why I decided to take a whippet? The main of the reasons was its size.

After so many years of living with whippets, I can summarise what I love about them most. I love just about everything about themJ. Their pliancy, the way how they hang on each word that you say to them, the way they try to gratify you, how they lay their head or paw on you when they want to be near you, and also that they are unconflictful and serene at home.

July Plum Brandy, a female, was my first whippet. She came from the Slovak kennel Plum Brandy and she arrived in our family as a companion on December 2nd, 2001. Originally I did not plan to show at conformation events. But as it goes, gradually you meet people who already live their lives with their whippets and then you sort of "fall into it" all. At our second show in Bratislava, I met Suzan Kiack-Eppenstein (at that time of the Almansor's kennel) with her two gorgeous whippets, Almansor's Ironman and Honky-Tonk. And thanks to this meeting, I made a decision to import another whippet from abroad. Three months later, it was Honky that gave life to Almansor's puppies sired by an English dog, Silkstone Secret Gold. So, on February 16th, 2003 I travelled to Mittenwalde to collect Money.

At the beginning of 2004 I sent my application for registration of a kennel to FCI. The name of London's fog was assigned to me and my first litter of puppies was born at the end of that year. July was the dam and MultiCh. Almansor's Local Hero was the sire. Then February 6th, 2005 listed in the calendar. I will never ever forget this day. It's the day when both my whippet girls tragically lost their lives. It was extremely hard to cope with such great tragedy for me, more because of the fact that July's puppies were just six-weeks-old. The pain I felt then is still here today and I can hardly describe it. Thanks to my friends who stood by me in those hard times, I decided to keep a puppy from this litter. I decided to keep Angelina. As the puppies grew, I made one more decision – Hero Jr. will stay, too.

In 2006 Almansor's kennel planned puppies from the mating of Almansor's Magic Moments and Almansor's Local Hero. After a long consideration, I decided to import a puppy girl from this litter. It wasn't a rush decision at all, vice versa. The reason why I imported a female puppy after Local Hero, in spite of the fact I already had had two puppies after him at home, was the breeding line. I wanted to maintain it and to get close to the Almansor's line. So, on May 14th, 2006, I visited Mittenwalde for the second time and brought home with me my little Sunny.

Angelina's "B" litter, the sire of which was Almansor's Ironman, whelped on November 13th, 2007. I have kept London's fog Brittle Soul, a white female puppy, from this litter in co-ownership. As for the shows, the year 2008 was very successful especially for Angelina. She finished her Hungarian and Czech championships, she got CAC, CACIB, BOB, BIG and a qualification for Crufts 2009 that takes place in English Birmingham at the international show in Prague. She got CAC, the title of Club Winner, BOB and the Best Movement prize at the club show in the Czech Republic where there were 106 whippets entered and Kathy Thomas, GB (Faracre Whippets Kennel) was the ring judge. At our club show, she got CAC, the title the Top Bitch, BOB and BIS4. 

Hero also finished his Slovak championship in 2008. Twice he received r. CACT in coursing, thus becoming also the Beauty and Performance Winner. 

Sunny got her title of the Slovak Champion in the same year. She got CAC, CACIB, BOB, BIG3 at an international show in Celje (SLO). In Nitra (SK) she received CAC, CACIB and Grand Prix Winner 2008.

I plan my third litter of puppies in my kennel in 2009. The C-litter will be a connection between Almansor's Pointer Sister – Sunny and Rayon d'Or of Liberty.

My choice of stud dogs is not governed by the number of collected titles. I look at the overall outline and exterior of the dog; I consider his character, pedigree, and in case there already had been some litters sired by him, also his offspring. I prefer the classic English type. A good home and a loving family is always a priority for placing the puppies. I am there for the new owners to answer any question, or to solve any issue, if that is in my powers. The puppies' departure to their new homes is just a new stage in their lives. I am always happy when the new owners remain in contact with my, so I can get to know as much as possible about their future life together.

 

I wish you beautiful life with these lovely dogs!

      

   

      

   

Grand Prix Bratislava.jpg
Slovenka magazine.jpg
Slovenka magazine1.jpg
Jazdectvo magazine.jpg
Sport Journal.gif
Zuzana Mikušová - londonsfogwhippets@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one